28 lutego 2022

Pozew o alimenty - jak go napisać i co musi zawierać?

Pozew o alimenty to pismo, w którym żąda się od sądu, aby ten nakazał określonej przez prawo osobie (np. ojcu) płacenie określonej sumy pieniędzy na rzecz osoby uprawnionej do jej otrzymania (np. dziecku). Stroną żądającą jest sama osoba uprawniona do alimentów, czyli np. dziecko. Gdy dziecko jest małoletnie (czyli nie ukończyło jeszcze 18 roku życia) to w imieniu dziecka występuje ktoś inny. Najczęściej występować z pozwem o alimenty będzie matka dziecka. To ona jako reprezentant ustawowy dziecka, żąda pieniędzy na dziecko od ojca dziecka.

Dla pozwu o alimenty nie ma znaczenia czy rodzice dziecka są małżeństwem i żyją ciągle razem czy też są w trakcie rozwodu, albo i nawet po rozwodzie. Pozew o alimenty można złożyć także, gdy rodzice dziecka żyli czy też żyją nadal w konkubinacie lub nawet, gdy nie byli ze sobą w żadnym stałym związku.

Wynika to z tego, że pozew o alimenty opiera się na takim założeniu, że to rodzice dziecka (niezależnie od ich relacji osobistych czy prawnych) są w pierwszej kolejności zobowiązani do zapewnienia wychowania i utrzymania dziecka. Jeżeli rodzice tego nie robią, to mogą zażądać od sądu, aby ten nakazał uchylającemu się rodzicowi wypełnienie obowiązku.

 

Jak powinien być pozew napisany pozew o alimenty?

Pozew o alimenty, aby był skuteczny, musi być bardzo dobrze napisany i przygotowany. Żądania zawarte w pozwie dotyczące wysokości alimentów powinny być dobrze sformułowane oraz realne. To znaczy, że nie mogą być one zbyt wygórowane, czyli ponad potrzeby dziecka. Nie mogą one także być nierealnie wysokie biorąc pod uwagę możliwości majątkowe i zarobkowe ojca. Pozew o alimenty powinien być dobrze udokumentowany poprzez rozmaite załączniki w postaci nie tylko odpisu aktu urodzenia dziecka (skróconego – jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego i zupełnego – jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie), ale także rachunków, faktur, rozliczeń czy recept związanych z wydatkami na dziecko. 

Jak widać, samodzielnie przygotowany pozew o alimenty przez matkę dziecka, która nie ma wiedzy i doświadczenia w tym obszarze, może zawierać luki i braki. Taką sytuację strona pozwana (ojciec dziecka) może skutecznie wykorzystać jako swoje argumenty za niższymi alimentami. Cenna jest więc fachowa porada i pomoc prawnika, szczególnie takiego, który specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Doświadczenie zawodowe podpowiada bowiem takiemu mecenasowi, które żądania matki dziecka mają szansę powodzenia w sądzie rodzinnym oraz jak te żądania dobrze i skutecznie uzasadnić. Doświadczenie to także wskaże, które żądania w sprawie o alimenty na dziecko mogą tylko sprawie zaszkodzić.

 

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty powinien zawierać poza wskazaniem osoby, od której żąda się alimentów (czyli np. ojca dziecka) także określenie wysokości żądanych alimentów, a także przedstawienie sytuacji zarobkowej i majątkowej zobowiązanego ojca oraz matki dziecka i wskazanie źródeł ich dochodów, ale także wykształcenie, zawód – co pomoże określić ich możliwości zarobkowe. Bardzo ważne jest umiejętne i przekonywujące uzasadnienie żądania i twierdzeń przytoczonych w pozwie o alimenty.

 

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty należy przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym) do sądu rejonowego (Wydział Rodzinny) właściwego miejscowo z uwagi na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka lub też do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej – ojca dziecka. Wybór sądu, do którego zostanie wniesiony pozew należy od strony powodowej, czyli w praktyce od matki dziecka. Można zamiast przesłania pocztą taki pozew złożyć w biurze podawczym wybranego sądu.

Omawiany pozew trzeba złożyć w dwóch egzemplarzach, czyli oryginał pozwu o alimenty i kopia.

 

Co grozi rodzicowi za niepłacenie alimentów?

Niepłacenie alimentów, czyli uchylanie się od wykonania tego obowiązku, jest zagrożone w polskim prawie karą. Może być to kara grzywny, karza ograniczenia wolności albo nawet kara pozbawienia wolności do roku.

Przestępstwem może być to, że ojciec przez trzy miesiące nie płaci alimentów lub też płaci mniej niż powinien i różnica pomiędzy tym, co powinien płacić, a tym co zapłacić jest wyższa niż trzymiesięczne alimenty.

Ściganie tego przestępstwa następuje na:

  1. wniosek pokrzywdzonego dziecka – w imieniu dziecka występuje matka,
  2. organu pomocy społecznej – np. gminnego ośrodka pomocy społecznej lub
  3. jakiegoś organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.