23 kwietnia 2022

Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy można o nie wystąpić i jak złożyć pozew?

Dziecko ma prawo do alimentów. Płacić je mają rodzice, aż do czasu, gdy będzie ono mogło już samodzielnie się utrzymać – na przykład pracując i zarabiając na siebie. Czasami możliwe jest podwyższenie alimentów na dziecko. W jakich sytuacjach może to nastąpić? Jak wnieść pozew o podwyższenie alimentów? W jaki sposób bronić się przed takim pozwem? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

 

Jakie argumenty przemawiają za podwyższeniem alimentów?

Gdy potrzeby dziecka są duże to i alimenty mogą być wysokie. Taka sytuacja ma miejsce na przykład wówczas, gdy dziecko jest chore i potrzebne są środki na lekarzy lub lekarstwa i specjalną dietę. Podobnie sprawa wygląda, gdy dziecko jest uzdolnione i potrzebne są fundusze na to, aby rozwijało swoje talenty poprzez przykładowo grę na instrumencie lub naukę dodatkowego obcego języka.

Potrzeby dziecka muszą być jednak usprawiedliwione. Doświadczony adwokat zajmujący się prawem rodzinnym będzie wiedział, co przez sąd rodzinny zostanie uznane za usprawiedliwioną potrzebę, a co za zbytek, którą argumentację sąd odrzuci, a którą poprze. Jeżeli wyżej wymienione potrzeby dziecka zmieniają się – rosną, to można składać pozew o podwyższenie alimentów. Co powinno znaleźć się w takim pozwie?

W pozwie (choć niektórzy błędnie mówią o wniosku o podwyższenie alimentów) należy wypisać składniki kosztów utrzymania dziecka – czyli na co dokładnie potrzebne są pieniądze. Trzeba konkretną kwotą określić koszt utrzymania dziecka na miesiąc. Uzasadnienie, jakiego rodzic użyje w pozwie o podwyższenie alimentów, jest więc bardzo ważne. Profesjonalny pełnomocnik pomoże dobrać argumenty, które przekonają sąd i pozwolą na skuteczne podwyższenie alimentów na dziecko.

 

Pozew o podwyższenie alimentów – jak go wnieść?

Rodzic, przykładowo matka, która sprawuje opiekę nad dzieckiem, jest przedstawicielem ustawowym dziecka i do jej rąk wypłacane są alimenty, ma prawo wnieść pozew o podwyższenie alimentów. Gdyby pozwany (ojciec) nie stawił się na rozprawę i nie wniósł odpowiedzi na pozew, to sąd wyda wyrok zaoczny. Dodać, można, że jeżeli matka złoży wniosek o rozpoznanie sprawy pomimo jej nieobecności, to sąd może przeprowadzić rozprawę także pod jej nieobecność – wystarczą wówczas przedstawione sądowi dokumenty.

Pozew o alimenty można wnieść do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania dziecka lub też do sądu w miejscu, gdzie pozwany ma miejsce zamieszkania. Wybór sądu należy do matki dziecka. Warto wiedzieć również, że pozew o alimenty jest zwolniony od kosztów sądowych – matka nic więc nie płaci, gdy wnosi o podwyższenie alimentów.

Do pozwu o podwyższenie alimentów trzeba dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, gdy rodzice dziecka są lub byli małżeństwem. Jeżeli jest dzieckiem pozamałżeńskim – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka. Jeżeli wcześniej zapadały wyroki obejmujące kwestie alimentów (np. wyrok rozwodowy), to również należy dołączyć takie dokumenty.

 

Jak bronić się przed podniesieniem alimentów?

Wysokość alimentów jest uzależniona nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, ale także od możliwości zarobkowych i majątkowych ojca. Dlatego ojciec może bronić się przed podwyższeniem alimentów. W tym celu musi napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów.

Powinien w tym piśmie wykazać, że dochody osiągane przez niego nie są wysokie, a jego zawód czy wykształcenie nie pozwalają ich podwyższyć, na przykład poprzez zmianę pracy. Można także argumentować, że podwyższenie alimentów doprowadzi do znacznego obniżenia poziomu jego życia lub poziomu życia jego nowej rodziny. Adwokat specjalizujący się w sprawach alimentacyjnych będzie wiedział, jakie jeszcze informacje sąd uzna za argumenty, które mogą mieć wpływ na wysokość alimentów.

 

Podsumowanie

To sąd decyduje o ewentualnym podniesieniu alimentów. Taka sprawa w sądzie może zakończyć się na pierwszym posiedzeniu, ale może też rozciągnąć się w czasie. Gdy strony wiedzą jakich argumentów i dowodów użyć, to ten czas może znacznie ulec skróceniu.

Sąd zawsze zadecyduje, mając na względzie dobro dziecka. Nawet w toku sprawy sądowej, na każdym jej etapie możliwe jest zawarcie ugody między stronami, co kończy sprawę.